Re: Hôm nay


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 04, 2018 at 09:36:40:

In Reply to: Hôm nay posted by KT on Oct 04, 2018 at 08:50:58:

hôm nay bên đây th́ u ám, rùi có chút nắng, rùi u ám lại, trưa chắc sẽ có nắng nhiều hơn ... trời oi bức, nóng nựcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]