Re: Nói cách nào ?


Posted by Mây ..198..223.52 on Oct 10, 2018 at 11:33:04:

In Reply to: Nói cách nào ? posted by KT on Oct 10, 2018 at 08:56:56:

Anh cần học tự an ủi ... bả mua đồ hiệu c̣n hơn đi đánh bài hay hút x́ ke ... he he ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]