tn :D


Posted by tinh ..76..244.248 on Feb 13, 2020 at 13:18:47:

update cy ̉i, tui mới ra sn sau tắm rửa ḿy pets, ngắm cy ̉i l̀n 2 trg ngày khám phá ngoài 12 trái ̉i đã to to, thì phía kia của cy ̉i còn có thm 4 trái ̉i nhỏ, hay thịt, bữa có th́y cy ̉i ra hoa thm ḿy đợt, nghĩ chắc sẽ rụng thi, ai dè nó ṽn đ̣u trái, gíng ̉i này như ṿy là ra trái quanh năm, chắc sẽ còn khám phá ra thm trái nữa vì chưa khám tḥt kỹ, nó ra hoa lin tục, có khi cả ḿy th́ ḥ trn cy ̉i cùng 1 lúc, nghĩa là trái, hoa ra trước, hoa ra sau :D, trái đợt trước, trái đợt sau v.v


2 cy ̉i trg cḥu nhỏ hm bữa, đã sang ra cḥu tḥt to, v́n cùng 1 ǵc với cy đang có trái này, mà tui tách ra ring, ṿy là cũng sẽ gíng nhau, th́ là tui có 3 cy ̉i cho trái thay phin nhau, trúng mánh r̀i tn ơi :D

̉i d̃ tḥt, cứ ngay ch̃ ǵc dưới đ́t có những nhánh mọc ra, thì dùng cúc ḅp su xúng đ́t có cái nhánh đó, đem cái nhánh này ra tr̀ng ring, thì nó sẽ thành 1 cy ̉i khác

You đọc hỉu ý chứ ? chẳng ai chỉ tui, là tui làm đại thi, và thành ṿy đó

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]