Re: đng hay sai


Posted by DG ..38..236.146 on Sep 14, 2018 at 10:28:47:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by tn on Sep 14, 2018 at 09:54:30:

bởi zị chị cứ ni với DG: mai mốt chị m c đứa con du tnh như em, chị mừng lắm

DG nghĩ sao chị khong đổi tnh dễ như em cho khoẻ cả lng hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]