Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 05, 2018 at 11:16:13:

In Reply to: Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by htc on Nov 05, 2018 at 11:06:00:

Ít ra ox của DG cũng thông cảm cho DG weekend chăm sóc mẹ của DG thay v́ mẹ của ox, ddu'ng kho^ng?

hắn mà dám khong thông cảm vụ weekend DG cha(m sóc my mom th́ cho hắn ăn đ̣n chứ chả đùa hahaha …. DG hy sinh ở với ba má hắn + bà chị bịnh tâm thần của hắn hơn 15 năm … dọn dẹp, nghe chị hắn chửi hoài mà hắn dám càm ràm vụ DG chắm sóc my mom th́ chỉ có nuóc chia tay … cho khoẻ hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]