Re: Lu qu


Posted by Hải u ..73..174.114 on Aug 14, 2019 at 09:05:35:

In Reply to: Re: Lu qu posted by DG on Aug 14, 2019 at 09:02:31:

Nhưng c cặp lấy nhau lc ngho ... sau ny kh ln họ lại so snh ... sao đ ri lại bỏ nhau ...

ps: HA nghe kể ở Cali ngui ta đổi vợ đi chơi, nhảy ... nghe sao gh qu

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]