Re: Nói chuyện các loại nước


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 11, 2019 at 16:20:12:

In Reply to: Re: Nói chuyện các loại nước posted by Lz on Jan 11, 2019 at 16:03:24:

ở đây ai mà khg hiểu chữ water dù là mới qua mỹ, nói water là ng ta hiểu liền, chứ mình mà nói "nước" thì có khi ng ta lại hỏi là nước gì khg chừng ihihiii, vì ng ta đã hỏi "uống nước gì ?", mà mình trả lời là "uống nước" thì thấy sao sao đó, nên dù họ có hỏi tiếng việt thì tôi cũng trả lời tiếng Anh cho xong
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]