Re: to htc


Posted by Lz++ ..107..116.166 on Apr 25, 2019 at 10:54:06:

In Reply to: Re: to htc posted by ... on Apr 25, 2019 at 10:30:42:

(tiếp theo, v ci post c nhiều hơn 3 URLS l server bị lỗi)

https://blog.ycombinator.com/how-to-email-early-stage-investors/
(tm sự của một người investor, cho mnh thấy sự việc từ gc nhn của họ, & lỗi thường gặp)

Đ l cho lc bc viết cho investors, để xin tiền funding. Cn nếu như bc lm ra software c sản phẩm, bc muốn mời cho cc cng ty khc mua hay dng thử software của bc (nếu được th mua), tm lại l mời cho customers, th bc xem ci ny:

https://www.quora.com/What-are-the-best-introduction-emails-send-by-startups
(Tương đối dễ hiểu, c samples lun)

https://blog.linkody.com/marketing/cold-business-introduction-emails
(nguyn một ci guide rất di)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]