Re: o đầm


Posted by Lz ..107..116.166 on Apr 25, 2019 at 10:56:39:

In Reply to: Re: o đầm posted by htc on Apr 25, 2019 at 10:38:51:

" trn vai hơi v su hơn v di hơn o ny 1 cht"

Nghe bc miu tả hơi kh hnh dung. Trăm nghe khng bằng 1 thấy, lc no trời ấm cht bc đem n ra mặc th chụp tấm hnh bỏ ln đy được khng?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]