Re: đng hay sai


Posted by tht ..207..74.5 on Sep 14, 2018 at 11:43:52:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by DG on Sep 14, 2018 at 11:39:09:

giy chu cũ & gia`y $40 mua cho chu th ok, m nhc nhỏ cũng thi?ng thoa?ng thch c dồ mới.

M nho'c trai mua giy th khỏi ni , gia^`y no' co`n ma)'c ho*n gia^`y mi`nh.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]