Re: hm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 09:19:27:

In Reply to: Re: hm nay posted by ch on Mar 13, 2019 at 09:10:27:

em đi sớm, to*'I nha` chau' ha('n ngo^`I cho*` ... thng nhc chu hắn lc no cu~ng trể , sa'ng nay la n 1 trận . next year n ln college, em khong phải ruc chu hắn b4 school, sẽ khong bao giờ late :)

đng l thiếu nợ g/d hắn nă.ng qu :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]