Re: hm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 09:57:10:

In Reply to: Re: hm nay posted by MSP on Mar 13, 2019 at 09:50:09:

hắn cưng nhc nhưng khong v thế m để nhc 1st priority đu . th b tay chấm cơm lu ri MSP ơi hahahaha

may m ong trời cho DG ci tnh bực cht, qun ngay nn mới s'ng nổi với hắn ngay cả chị hắn cn ni: nếu ch`ng chị như chồng em, chị bi bai, chịu khong nổi đu (y' ni vụ hắn hay m đồm)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]