Re: Bank Deposit ?


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 05, 2018 at 18:38:35:

In Reply to: Re: Bank Deposit ? posted by Z on Nov 05, 2018 at 18:34:12:

ha ha ha

Tớ nghĩ là direct deposit từ công ty của người đó làm việc vào ngân hàng của người đó !?

Chẳng hạn HA làm việc cho Boeing th́ Boeing sẽ deposit tiền lương của Ha hằng tháng vào ngân hàng của HA vậy !

Oái oái Nhị Ca theo đảng Cộng Hoà ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]