Re: Bác Lz only - Bác nào ko muốn ở tù đừng coi nha


Posted by tinh ..76..244.248 on Dec 01, 2018 at 12:52:38:

In Reply to: Re: Bác Lz only - Bác nào ko muốn ở tù đừng coi nha posted by DG on Dec 01, 2018 at 12:49:04:

chỉ là khg hiểu sao mình lúc vầy lúc khác, nghĩ tới she dùng chữ "đuổi" nặng làm sao mà sao ax mình cũng khg giảng cho her 1 tăng, sao thấy tự nhiên 2 vc mình hiền quá chừng, nhà mình mà mình phải sợ nó, tức thì thôi eheheeeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]