Re: Bank Deposit ?


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 05, 2018 at 20:10:30:

In Reply to: Re: Bank Deposit ? posted by Hải Âu ? on Nov 05, 2018 at 19:31:12:

khong hiểu th́ hỏi, có ǵ đâu mà ngại , trừ phi P sợ chị đó nghĩ "P hơi chậm" nên không dám hỏi :)

hôm bữa áo sale c̣n $7 th́ không mua, giờ sale $10 th́ lại mua , định chờ mai mốt mới mua nhưng sợ mai mốt nó hết sale nên thôi mua $10 cho xong .... mua the^m cho má chồng mấy cái áo nữa ... hôm qua đi ra mall họ chỉ c̣n 3 cái (her size) bán $8 , hỏi nhỏ bán hàng, nó nói khong c̣n, biết dzị kêu nó order chắc đuọc giá $8 ... giờ mua $10.20 each ... thôi kệ mua cho xong ...

my mom co' gần chục cái, DG mua cho mẹ ... nên mua thử cho má chồng, she mặc thấy đuọc lắm nên order online thêm vài màu khác cho her ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]