Re: C thể bạn chưa biết h́t về chiếc điện thoại di đN


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Jan 12, 2019 at 20:06:24:

In Reply to: Re: C thể bạn chưa biết h́t về chiếc điện thoại di đN posted by tinh on Jan 12, 2019 at 16:27:36:

Khng phải số Serial Number m số IMEI l viết tắt của International Mobile Equipment Identity (tạm dịch M số nhận dạng thiết bị di động quốc tế), l một dy 15 số v l duy nhất trn mỗi điện thoại, nghĩa l sẽ khng c 2 điện thoại c trng IMEI với nhau.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]