Sát na


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 07, 2019 at 18:32:22:

Đơn vị nhỏ nhất của thời gian đối với bạn
Nó không phải là một con số nhất định nào đó
Có nghĩa là khi bạn nghĩ đến một đơn vị nào nhỏ hơn nữa th́ đơn vị nhỏ vừa khám phá ra sẽ trở thành s n vậy!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]