good morning


Posted by Q ..192..191.10 on Mar 23, 2020 at 08:01:48:

hôm nay lai tiếp tụcwork from home sau khi đă ngồi thiền
cố gắng không la mắng to tiếng với ai
mà sao thấy thiên hạ ngu và lười th́ chịu không nổiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]