Re: Xin các bạn cho ư kiến


Posted by KT ..107..97.47 on Mar 13, 2019 at 10:54:36:

In Reply to: Re: Xin các bạn cho ư kiến posted by mḿnh on Mar 13, 2019 at 10:51:25:

Tuy là vậy, nhưng sau một ngày dài làm việc người ta thường hay nhớ chồng, nhất là con, người mẹ sẽ nhớ con của họ sẽ về nhà trừ khi hăng có họp trể ỏ else v.v. :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]