Re: good morning


Posted by Q ..192..191.10 on Mar 23, 2020 at 10:28:00:

In Reply to: Re: good morning posted by tn on Mar 23, 2020 at 10:20:40:

yeah coworker không ai chịu work ǵ đâu có chửi cũng vậy thôi
thôi th́ phải sống chung với lũ thôiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]