Re: DG uiii


Posted by DG ..98..177.221 on Mar 23, 2020 at 10:35:14:

In Reply to: DG uiii posted by tn on Mar 23, 2020 at 10:14:04:

DG cũng chả dm mua, mua sợ về khong đuọc, khng dm ra mall return đồ

c mua 1 đi giầy ở Macys tại c coupon $10 off cuối thng ny expre nn chơi lie^`u mua v thấy gi'ng đi DG mua 2016 nn mua the^m, gi rẻ nn muaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]