Re: Nhớ tui l ai honggg


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 11, 2018 at 11:34:47:

In Reply to: Re: Nhớ tui l ai honggg posted by :-) on Oct 11, 2018 at 11:26:22:


Ganh ăn tức ở đ m.

C chắc l rất dễ thương v trong ny nhiều người thch c qu chừng chừng.

"Anh" CH v My thấy c l "Chụt chụt", "Muahhh, muahhh".

Bc honhoang th lăn đng ra giữa chợ "anh yu em, anh yu em như rừng yu th dữ ..."

Thầy Ph Vn th ỏn ẻn lc cc g m tụng kinh "Kiết Tường th chủ ơi ~~~~"
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]