Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 01, 2018 at 13:54:44:

In Reply to: Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by TLN on Dec 01, 2018 at 13:48:14:

she c chớn tha^.t nhưng lở gip ri th ra'ng 1 thng nữa, she đi, lần sau khong chứa nữa . ne^'u she gia^.n thi` nghi? cho*I luo^n, khoe?

em khong thch c bạn b, chỉ c 1 con bạn m M hay đem ra mổ xẻ ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]