Re: Hôm nay


Posted by KT ..107..97.77 on Mar 23, 2020 at 17:09:15:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by DG on Mar 23, 2020 at 17:04:01:

Quen giấc nên sáng 5 giờ đă thức dậy, rồi KT nằm nướng :)))))
Bây giờ trong ḷng KT bát đầu thấy sợ hơn tuần rồi, cùng county với KT có 2 người mắc dịch, chính phủ đang muốn giới nghiêm,
Để coi tin tức 6:00 có thêm tin ǵ khôngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]