tnh thuong


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 06, 2018 at 09:34:53:

tnh thuong th phải từ tm của mnh m ra chứ bắt, p, họ cũng lm nhưng lm cho xong việc, khong sốt sắn, va` se~ kho^ng bỏ tnh thuong vo đ

nn DG t cook v khong muốn bắt, p mnh v bếp hihihihi

cn chuyện hay sang nh mẹ v DG thuong mẹ, thấy mẹ lủi thủi c 1 mnh, tội mẹ qu nn rảnh l v sang mẹMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]