Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 13, 2019 at 21:10:22:

In Reply to: Chẳng lạ ǵ posted by Typo on Jan 13, 2019 at 18:48:00:


thật ra th́ bác không hiểu thế nào là "vô pháp" đấy thôi!
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]