Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 13, 2019 at 12:46:43:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by DG on Mar 13, 2019 at 12:37:47:

HA đang ngửi bn tay of HA nghe mi thoang thoảng of P
tại v HA use my home laptop and mouse ... c lẻ last night p used ci mouse ny ...
C lần HA ni "Em please đi clean your hand tại v em bc v food or ci chn anh nghe mi perfume"
Th P lại gần cho HA test v sờ xem clean khg ? v P cho l HA kim chuyẹnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]