Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 13, 2019 at 23:49:45:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by Akla on Jan 13, 2019 at 23:14:37:


thoát sinh tử là giác ngộ vậy thôi, đạo phật không có nói đến sự sống thường hằng

:)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]