Re: Người Miên


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 11:12:38:

In Reply to: Re: Người Miên posted by KT on Jun 19, 2019 at 11:02:19:

Không có, cái này là tính người thôi. Lúc nhỏ nếu chơi với đám bạn có nói lái th́ quen, sau lớn th́ thói quen đó c̣n

Nhớ lúc nhỏ có mấy câu đó kiểu "một đàn nai hăm hở chạy vào rừng, hỏi đàn nai đó có mấy con". Trả lời là 52 :) Đại loại như vậy

Hoặc trong dân gian th́ có một số giai thoại có nói lái ở trong, ví dụ câu chuyện "đại điểm quần thần", bác chắc đă nghe rồiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]