Re: Có ai trong này dám ...


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Nov 17, 2020 at 13:23:52:

In Reply to: Có ai trong này dám ... posted by Lz on Nov 17, 2020 at 12:53:38:

ak thấy ai thích ai th́ tự do của họ. Sao lại chửi "nặng", c̣n đ̣i "đốt bằng", chửi vợ người ta, etc...
VS không c̣n dễ thương như VS ngày nào nữa :(:(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]