Re: Bắt phone hay là bắc phone


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 22, 2019 at 13:22:23:

In Reply to: Re: Bắt phone hay là bắc phone posted by Đang học tiếng Việt on Nov 22, 2019 at 12:41:19:

Oh OK, tại nhiều khi người ta định nói cái ǵ mà tự nhận là ḿnh không tiện, nên họ hay nghĩ ra "anh kia", "người nọ", "cô đó" cho nó dễ :)

Nếu "he" kia vẫn chưa có tin th́ bác nói anh ta vào đây để mọi người giải thích cho :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]