Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 06, 2018 at 12:09:09:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by :-) on Nov 06, 2018 at 12:06:23:

HA voted by mail rồi last week ... HA voted cô kia Thái Mỷ Linh, Duọc Sỉ và muón làm chính trị ... vùng HA nằm trong địa hạt của cô ... HA hong biét cô ta là ai nhưng HA muón có ngụi VN trong tb này :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]