Re: instant coffee


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 24, 2020 at 16:34:38:

In Reply to: Re: instant coffee posted by slh on Mar 24, 2020 at 16:04:54:

search on google, instant coffee c thể để từ 2-20 năm, mi th khng cn thơm tho nữa chắc bữa no cần đi chợ sẽ nhớ mua hộp mới đem sang nh mẹ, ở nh c ph cả đ'ng, tại tui khng u'ng ca ph, lu lu pha cht với condense milk u'ng cho khcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]