Re: tri thăng long v lựu


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 06, 2018 at 14:07:20:

In Reply to: Re: tri thăng long v lựu posted by tn on Nov 06, 2018 at 13:51:02:

chị trồng nhưng tuần truc cho m chồng ăn, she te tua, DG clean up cũng te tua nn text ni chị đừng đưa xuống nữa m ng` c ở chung đu m te tua hahahaha

thanks for correctingMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]