Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 10:51:50:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by tinh on Jan 14, 2019 at 10:49:34:

trừ 1 ch̃, ti khg thích là cái ch̃ "Moi aussi", ai lại nói th́ trg văn vít chứ eheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]