Re: Ăn cơm Cộng Hoà


Posted by TLN ..172..17.179 on Nov 06, 2018 at 15:31:47:

In Reply to: Ăn cơm Cộng Hoà posted by . on Nov 06, 2018 at 14:30:13:

Chắc tại Cộng Hoà cho ăn cơm thừa canh cặn hay cơm thiu cá ươn nên họ mới đi thờ ma dân chủ để đổi đời

I guess 🙃Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]