Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 16:49:46:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by My on Jan 14, 2019 at 16:47:09:

M nói th́ thì ti mới th́y rõ hơn sự khác bịt giữa "Paternité" và "L'amour paternel"

ùa, giờ thì ti đ̀ng ý dùng "L'amour paternel" mới đúng cho cu của M. ThanksMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]