Re: Tâm sự đời tôi


Posted by :{ ) ..73..80.54 on Mar 25, 2020 at 19:20:36:

In Reply to: Tâm sự đời tôi posted by KT on Mar 25, 2020 at 19:07:23:


Đợi tới tháng 6 ???

Xe đ̣ ế ẩm, vắng khách, phải ụ băi. Bây giờ chỉ tháng 3 . Từ giờ đến đó tôi sống bằng ǵ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]