Re: Kế vẹn toàn


Posted by Lz ..207..61.9 on Jul 15, 2019 at 13:41:37:

In Reply to: Re: Kế vẹn toàn posted by B́nh Yên on Jul 15, 2019 at 13:11:25:

Thoát nợ kiếp này thôi, nhưng kiếp sau th́ có khi lại nợ đùm đề, phải kư cái giấy (marriage certificate) để trả cũng không chừng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]