Re: Hello


Posted by tn nữ ..67..233.172 on Jan 14, 2019 at 16:50:57:

In Reply to: Re: Hello posted by tinh on Jan 14, 2019 at 16:46:41:

1/4 ắc cờ ở nh qu th nhỏ như con ruồi chớ ở tỉnh th bự như con b . Nhứt l mấy ci tỉnh vng Vịnh bn Cali .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]