Re: Hello


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 16:55:43:

In Reply to: Re: Hello posted by tn nữ on Jan 14, 2019 at 16:50:57:

bn CA bị ṃy tṛn cháy rừng, lở đ́t vì lụt, hình như th́y giá 1 ś nơi có sụt xúng chút đỉnh phải khg ihihi, ai mua nhớ tránh ḿy ch̃ đó, ngay cả khu tụi movie stars nhà vài trịu trở ln cũng bị

xin hỏi tín nữ ở vùng vịnh nào :)?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]