Re: Hello


Posted by CH ..104..192.76 on Jan 14, 2019 at 16:59:43:

In Reply to: Re: Hello posted by DG on Jan 14, 2019 at 16:58:34:

DG biết nhiều ng` wen, rút hết tiền 401K v́ bị tha^'t nghiệp, so^'ng cực lắm ...
>>> Kinh tế sau này lên lại không kiếm việc được hả :(
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]