Re: chắc xong đời ri


Posted by Q ..104..198.136 on Nov 07, 2018 at 09:59:28:

In Reply to: chắc xong đời ri posted by DG on Nov 07, 2018 at 09:53:59:

c bứu th mổ cắt đi, cng lắm cắt lun tử cung, c g m phải xong đời
by gio` đu cần phải sinh nở g nữa để tử cung lm gMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]