Re: Gần đến giờ về


Posted by Lz ..207..61.9 on Mar 25, 2020 at 23:56:53:

In Reply to: Gần đến giờ về posted by KT on Mar 25, 2020 at 23:33:09:

Tối rồi bác đi đường cẩn thận, thấy cô nào áo trắng mời gọi th́ đừng đứng lại :)

Hôm trước nghe bác nói làm ca đêm, nhưng sau đó bảo là hăng cho nghỉ làm việc ở nhà luôn rồi mà?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]