Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu


Posted by :) ..99..81.254 on Nov 07, 2018 at 10:48:28:

In Reply to: Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu posted by :{ ) on Nov 07, 2018 at 07:12:58:

Moi g lưng từ 2 năm qua, tốn hơn $20 mil m c ra cơm cho g đu! Tui thấy mỗi lần bắt được con tp kh l cả bọn nhảy cẫng ln như một lũ đin.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]