Học tiếng Tây


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Jan 14, 2019 at 18:01:45:

La femme = người đàn bà
Long = dài
Mou = mềm
Ông đi = người ta nói
Mông xử, mông xừ! Tí ti dzôn, tí ti noa, lũy xực mông xừ, luỹ xực moa = con cọpMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]