Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 18:04:00:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by My on Jan 14, 2019 at 17:55:35:

saisir cette occasion là bắt ĺy cơ ḥi này, còn profiter de cette occasion là lợi dụng cơ ḥi này

chứ đu phải đ̣ng từ profiter dùng khi chúc mừng đu MMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]