Re: Chlng Tu


Posted by TLN ..172..22.186 on Jul 16, 2019 at 07:42:56:

In Reply to: Re: Chlng Tu posted by Bnh Yn on Jul 16, 2019 at 07:40:28:

Đng rồi. Phải phục anh tu 62 kia v lớn tuổi lấy được vợ trẻ bằng nửa tuổi mnh, chịu đẻ con rồi đi lm nui con v chăm việc nh, như vậy l ng tu ny giỏi đ 😁Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]