Re: sa'ng nay


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 09:01:11:

In Reply to: Re: sa'ng nay posted by My on Nov 08, 2018 at 08:53:51:

mẹ của M c g m than ??? mẹ của DG th c nhiu đ, tro^ng mẹ 2+ năm ri nn quen với tnh tnh, tnh trạng của mẹ nn khong cn than nữa :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]