Re: không gian và không


Posted by space ..24..240.206 on Jun 05, 2018 at 05:15:40:

In Reply to: Re: không gian và không posted by Bờm on Jun 05, 2018 at 04:58:26:

Thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn đấy Dr. Bờm ạ!
Tiếng Phạn là quốc ngữ của xứ sở nơi Phật ra đời và kinh sách được ghi chép lại bằng tiếng Phạn .
Sanscrit = Phạn vănMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]