Re: Xin đừng gọi ...


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jul 16, 2019 at 09:01:53:

In Reply to: Re: Xin đừng gọi ... posted by DG on Jul 16, 2019 at 08:53:04:

Gọi bc xưng con c 2 trường hợp:
1) Trong gia đnh, mnh gọi bc mnh rồi xưng con / xưng chu cũng đều ok cả
2) Nếu người bc kia l vai vế chủ / quan chức trong triều đnh th mnh gọi bc xưng con

:))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]