Re: xin hỏi


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 16, 2019 at 12:19:38:

In Reply to: Re: xin hỏi posted by TLN on Aug 16, 2019 at 11:57:56:

fải cng nhận chị sie^ng v bếp em dm ci bếp l h?ng muốn v v

1. khong biết cook
2. ăn nhiều bị đầy bụng, kh tiu hoi
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]