Re: My & tinh


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Jan 15, 2019 at 13:00:55:

In Reply to: Re: My & tinh posted by tinh on Jan 15, 2019 at 12:51:22:

ce qui, ce que qua tíng Vịt đ̀u có th̉ dịch là cái gì, hay dịch là "chuỵn" cũng được, nhưng khi là tíng pháp thì phải tuỳ vị trí của nó mà vít "ce qui" hay "ce que"

Cụ th̉, tíng vịt
Cái gì đã qua thì khg quan trọng ḿy.
Cái gì bạn th́y thì khg quan trọng ḿy.

Nhưng tíng Pháp thì
Peu importe ce qui sest pass.
Peu importe ce que vous voyez.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]