Re: bn than


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 11:51:42:

In Reply to: Re: bn than posted by ch on Nov 08, 2018 at 11:41:45:

tại anh ch khong đi cha, đi cha nch cũng thấy m anh, m chị cũng đem theo cha mẹ yếu đi cha

cch đy 1 năm rui mẹ em cn chịu đi ra ngoi đung nn em hay chở mẹ đi cha, đẩy xe lăn cho mẹ ra trung đn nhc cả ti'ng đồng hồ năm nay mẹ khong chịu ra khỏi nh bắt, p th khc, chỉ đi bc sĩ mới bắt mẹ đi thi

sa'ng nay lo cho m chồng clean up v ăn sa'ng, chuẩn bị đi đn chu hắn v sang mẹ ri đn nhc
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]