Re: bán than


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 08, 2018 at 12:27:42:

In Reply to: Re: bán than posted by DG on Nov 08, 2018 at 12:24:40:


DG làm 3 chuyện 1 lần đuợc,, tn th́ khong .... tám là ma^'t hết giờ làm dzịệc ... nhưng ghiền 8 :):):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]