Re: lunch


Posted by CH ..104..192.111 on May 23, 2019 at 18:34:34:

In Reply to: Re: lunch posted by DG on May 23, 2019 at 17:49:37:

Mỗi hai tuần sau xong Sprint c demo th c bia, đồ ăn nhẹ đem v. Thấy ox DG đi lm ăn ni chuyện với bn hi-tech happy hour thấy thường . CH dọn hng nhe, tối vui vẽ!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]