Re: Bắt phone hay là bắc phone


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Nov 22, 2019 at 14:34:13:

In Reply to: Re: Bắt phone hay là bắc phone posted by Đang học tiếng Việt on Nov 22, 2019 at 14:24:58:

Ai cũng có lúc sai, Wikipedia là do người viết ra th́ không phải cái ǵ cũng đúng, bác t́m nơi để kiểm chứng là việc nên làm .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]