Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ


Posted by CH ..104..192.111 on Feb 15, 2019 at 12:28:00:

In Reply to: Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ posted by DG on Feb 15, 2019 at 12:22:50:

cứ thích ôm đồm
>>> Hắn có tính này - rộng răi, tốt bụng nhưng nổi hứng th́ chắc lại nhiều việc . Rán lơ đi . Chúc có cuối tuần b́nh an

hổm giờ chưa thích mua ǵ … có tiền Macys gift card mà chưa định mua ǵ …
>>> :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]