Re: Hỏi ch về workout


Posted by B ..73..180.33 on Dec 11, 2019 at 05:20:50:

In Reply to: Hỏi ch về workout posted by Nhị Ca on Dec 10, 2019 at 15:09:31:

ha ha ha ha

Nhị Ca thử 50 pounds, tập 20 lần 1 nga`y trong kha? na(ng cu?a mi`nh !
rồi tăng dần ln 60 lbs, 70, hay 80 mồi ngy

Khi ca?m tha^'y ddau nhu*'c thi` gia?m bo*'t hoa(.c ta^.p cho^? kha'c trong co* the^?

Đừng qun warm up trước khi tập h !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]