Re: Viet Nam và Trung Quốc


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 07, 2020 at 12:21:14:

In Reply to: Re: Viet Nam và Trung Quốc posted by anhkhachquen on Feb 07, 2020 at 12:12:40:

th́ đó,, dân đen đâu có biet ǵ đâu,,, th́ sè chết thôi ...

đă có 10 cases tren cả nuớc VN mà đă cho hs nghỉ học roi ....
neu bệnh này tiếp tục lan truyền ỏ VN th́ bác nghỉ hs VN sẽ đuợc nghỉ học bao lâu ?????????????? hs VN sẽ mất bao nhieu ngày học ????????????

neu chính quyen VN khong có dân TQ qua ngay từ khi vừa mới pphát hiện bịnh th́ hs bay giờ đâu phải nghỉ học ....

sorry to hear about cậu Minh của bác,,,, thôi con nguoi đôi khi cũng có số .... bác kiên tŕ tụng kinh là tốt ,,,, biet đâu đến giay phút cuối đuợc cứơu giúp ......Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]