Re: T.H. ơiii....


Posted by CH ..104..192.111 on Feb 15, 2019 at 12:29:45:

In Reply to: Re: T.H. ơiii.... posted by O(*_*)O on Feb 15, 2019 at 11:56:14:

TT cũng ở thnh phố lớn Montreal cũng như Mỹ m chỉ c kh hậu v t VN thi . Nhưng nếu tt thch hai ci đ th kiếm việc ở Mỹ quen ai ở lại hhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]